گام 1 » انتخاب مرکز کربن زدایی گام 2 » مشاهده تقویم و رزرو نوبت گام 3 » مشخصات خودرو گام 4 » مشخصات شخصی گام 5 » انتخاب درگاه و ثبت نهایی
گام 1 گام 2 گام 3 گام 4 گام 5
*
  • تکمیل فیلدهای ستاره دار ' * ' الزامی است.
  • در این مرحله میبایست استان، شهر و در نهایت پس از جستجو، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نموده تا به گام بعدی هدایت شوید.